جمهوری اسلامی و نظام بین الملل (IRIS) - اهداف و چشم انداز