جمهوری اسلامی و نظام بین الملل (IRIS) - شماره جاری